polityka prywatności

HRC Noclegi Firmy 
polityka prywatności i RODO:

§ 1.
Administratorem 
danych osobowych 

Klienta/Zamawiającego jest:

I. HRC OFFSHORE WELDING OIL & GAS 

II. HRC Noclegi Firmy Gdynia 

firma wpisana do ewidencji 
CEIDG z numerem
    ew.74937 
 w roku 2008 w Gdyni

    adres: 
al.Zwycięstwa 216A, 81-525 Gdynia

    telefon: 
667-694-394

    e-mail: 
biuro@hrc-noclegi-firmy.com

    web side:

§ 2.
Dane osobowe pozyskujemy podczas zamawiania usługi przez 
Klienta/Zamawiającego w serwisie
Klient/Zamawiający podaje nam swoje dane w celu realizacji jego 
zamówienia,zapytania o dostępność we wskazanej 
przez niego dacie miejsc noclegowych. Podanie danych osobowych przez Klienta/Zamawiającego jest z jego strony dobrowolne, ale jest
 też warunkiem niezbędnym dla przyjęcia i realizacji zamówienia, 
bądź odpowiedzi na zapytanie z karty rezerwacje online lub
 finalnie dążąc do zakwaterowania.

§ 3.
Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z
 wymogami „RODO” - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
 (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
 danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 4.
Dane osobowe przekazywane są poniższym firmom, w związku z realizacją
 dokonanych przez Klienta/Zamawiającego jego zamówień/zapytań 
karty rezerwacji CHECK-IN:

a) firmom przewozowym, m.in. firmom kurierskim i Poczcie Polskiej w celu przesłania 
w związku z zamówieniem przez Klienta/Zamawiającego faktur lub ich korekt.

b) firmom, które świadczą dla naszej firmy usługi dostarczenia i utrzymania 
oprogramowania m.in. bazodanowego, dzięki któremu mogą funkcjonować 
nasze serwisy:
I. HRC OFFSHORE WELDING OIL & GAS 
II. HRC Noclegi Firmy Gdynia 

c) podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności online w przypadku 
realizacji transakcji płatniczych takimi metodami płatność online za pośrednictwem
 firmy Blue Media S.A Sopot

d) firmom zbierającym opinie o produktach oraz o sklepach, jeśli Klient/Zamawiający
 zechce podzielić się o nas swoją opinią i wyrazi odrębną zgodę na przekazanie
 niezbędnych danych osobowych tj. Imienia,nazwiska oraz adresu e-mail

e) biuro rachunkowe, które obsługuje kompleksowo naszą księgowość, a więc także
 faktury sprzedażowe wystawiane dla Klientów/Zamawiających z tytułu realizacji
 zamówień. Nie sprzedajemy danych osobowych Klientów/Zamawiających, ani też nie 
udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom.

§ 5.
Dane osobowe Klienta/Zamawiającego przechowywane i przetwarzane 
przez okres realizacji umowy sprzedaży, po tym okresie dane 
Klienta/Zamawiającego będą przechowywane i przetwarzane jedynie w 
celach związanych z rachunkowością, 
jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od początku roku następującego 
po roku obrotowym, w którym wszelkie operacje, transakcje, postępowania 
zostały ostatecznie zakończone, spłacone, 
rozliczone lub przedawnione.

§ 6.
W związku z powierzonymi nam danymi osobowymi 
oraz ich przetwarzaniem 
przez administratora danych Klient/Zamawiający ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych,
b) poprawiania swoich danych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) żądania usunięcia swoich danych,
e) przenoszenia swoich danych do innego administratora danych.

§ 7.
Klient/Zamawiający ma prawo również zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania 
swoich danych osobowych. Może to zrobić pisząc do nas e-mail 
 lub pisząc list zwykły 
na adres: 
HRC Noclegi Firmy Gdynia , al.Zwycięstwa 216A, 81-525 Gdynia

§ 8.
Jeśli Klient/Zamawiający uzna, że w jakikolwiek sposób reguły 
przetwarzania jego danych osobowych zostały naruszone, to przysługuje 
mu prawo do złożenia skargi do 
organu nadzorczego - 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Skargę należy złożyć 
bezpośrednio do organu nadzorczego i opisać 
w niej jakie działania uznaje się za naruszające 
prawa lub wolności.